งานรับรองเอกสารทั่วไป

งานรับรองเอกสารทั่วไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ก.ย. 2565

| 4,527 view

 งานรับรองเอกสาร (LEGALIZATION SERVICE)

- การรับรองเอกสารที่เป็นภาษาไทยหรือเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษทุกชนิด ที่ออกจากประเทศไทย และผู้ร้องประสงค์จะนำมาใช้ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้ร้องจะต้องนำเอกสารนั้น ๆ ไปรับรองเอกสารจาก กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่ประเทศไทย ก่อนที่จะนำมาขอรับรองเอกสารที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

- การรับรองเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษทุกชนิด ที่ออกจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และผู้ร้องประสงค์จะนำไปใช้ในประเทศไทย ผู้ร้องจะต้องนำเอกสารนั้น ๆ ไปรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศเมืองดูไบ/ชาร์จาห์ (Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, Dubai/Sharjah สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ก่อนที่จะนำมาขอรับรองเอกสารที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอรับรองเอกสาร - กรณียื่นเอกสารด้วยตัวเอง

 1. แบบคำร้องนิติกรณ์
 2. หนังสือเดินทาง
 3. ใบแสดงการมีถิ่นพำนักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Residence Visa) / บัตรประจำตัวเอมิเรตส์ (Emirates ID)
 4. บัตรประจำตัวประชาชนไทย (กรณีคนไทย)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านไทย (กรณีคนไทย)
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและใบเปลี่ยนนามสกุล (หากมี)
 7. เอกสารที่ต้องการรับรองฉบับจริง

เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอรับรองเอกสาร – กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นเอกสารแทน

 1. แบบคำร้องนิติกรณ์
 2. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของเอกสาร (หนังสือมอบอำนาจจะต้องระบุวัตถุประสงค์ของการขอรับรองเอกสารที่ชัดเจน)
 3. หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 4. ใบแสดงการมีถิ่นพำนักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Residence Visa) / บัตรประจำตัวเอมิเรตส์ (Emirates ID)ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 5. บัตรประจำตัวประชาชนไทยของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีคนไทย)
 6. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีคนไทย)
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและใบเปลี่ยนนามสกุลของผู้มอบอำนาจ (หากมี)
 8. เอกสารที่ต้องการรับรองฉบับจริง

คลิ๊ก >> เพื่อทำการนัดหมาย (สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนพื้นที่เฉพาะผู้จองคิวออนไลน์ก่อนมารับบริการเท่านั้น)

การยื่นเอกสาร

สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดรับคำร้องสำหรับการขอรับรองเอกสาร ในวันทำการ (จันทร์ - ศุกร์) เวลา 14.00 - 16.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ

ค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสารในหนึ่งตราประทับ จะมีค่าธรรมเนียม 60 ดีแรห์ม

ข้อควรทราบ

 1. เจ้าของเอกสารจะต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านั้น
 2. เอกสารที่ต้องการรับรอง ฉบับจริง/ต้นฉบับ จะต้องผ่าน
 • การรับรองจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (อายุเอกสารไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับการรับรอง)
 • การรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของเมืองดูไบ/ชาร์จาห์ (Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, Dubai/Sharjah) (อายุเอกสารไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับการรับรอง)
 1. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ไม่สามารถดำเนินการรับรองเอกสารใดๆ ต้นฉบับ ที่ออกโดยหน่วยงานในประเทศไทย และ/หรือ ออกโดยหน่วยงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้โดยตรง หากยังไม่ได้มีการรับรองตามเงื่อนไขข้างต้น

 

*** กรุณาเตรียมเอกสารสำคัญให้ครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้น สถานกงสุลใหญ่ฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำร้อง หากผู้ยื่นคำร้องยื่นเอกสารสำคัญไม่ครบถ้วน ***