1,782 view
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
นางสาวนิภา นิรันดร์นุต  กงสุลใหญ่
นางสาวนันทพร เหล่าบุญเจริญ
 รองกงสุลใหญ่
นายคณิน บุญญะโสภัต  กงสุล (ด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สารนิเทศ)
นายพีรภัทร บุญศรีโรจน์
 กงสุล (ด้านกงสุล นิติกรณ์ การคุ้มครองผลประโยชน์คนไทย)
นางสาวจารุณี กุลบุญญา
 รองกงสุล (ด้านคลัง ครุภัณฑ์ สวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว)