งานรับรองเอกสาร

งานรับรองเอกสาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 4,158 view

หนังสือมอบอำนาจ

 

ผู้มอบอำนาจ

บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทย

ไปดำเนินเรื่องกับทางราชการในประเทศไทยได้ด้วยตนเอง (อาทิเช่น ขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส แจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส

/หลังการหย่า ขอเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบ้าน เป็นต้น) สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น ญาติพี่น้องหรือเพื่อน

ไปดำเนินการแทนได้ โดยต้องมายื่นแบบคำร้อง และขอมอบอำนาจด้วยตัวเองที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

โดยผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับมอบอำนาจ จะต้องส่งสำเนาประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์ชื่อกำกับ สำเนาถูกต้องมาอย่างชัดเจน แก่ผู้มอบอำนาจ

เอกสารหลักในการมอบอำนาจ

1.แบบคำร้องนิติกรณ์ (สามารถกรอกใบคำร้องได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)

2.หนังสือเดินทาง

3.ใบแสดงการมีถิ่นพำนักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Residence Visa)

4.บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้มอบอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ)

5.ทะเบียนบ้านไทย (ผู้มอบอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ)

6.เจ้าหน้าที่สามารถเรียกเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้แล้วแต่กรณี เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล อื่นๆ เป็นต้น

ช่วงเวลาทำการของงานนิติกรณ์คือ 14.00-16.00 น. ค่าธรรมเนียมประมาณ 60 ดีแรมห์ต่อ 1 เอกสาร

ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1-2 วันทำการ

 

หนังสือยินยอม

หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง

หากบิดา/มารดาไม่สามารถพาผู้เยาว์ไปทำหนังสือเดินทางที่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทยได้

สามารถมายื่นคำร้องขอทำหนังสือยินยอมและหนังสือมอบอำนาจได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารหลักในการทำหนังสือยินยอม

1. คำร้องนิติกรณ์ (สามารถกรอกใบคำร้องได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)

2. หนังสือเดินทาง

3. ใบแสดงการมีถิ่นพำนักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Residence Visa)

4. บัตรประจำตัวประชาชน

5. สำเนาทะเบียนบ้านไทย

6. สูติบัตรของผู้เยาว์

7. หนังสือแสดงสิทธิปกครองบุตร (ปค. 14) หรือบันทึกสอบปากคำเรื่องอำนาจการปกครองบุตร

8. เจ้าหน้าที่สามารถเรียกเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้แล้วแต่กรณี เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบทะเบียนหย่า

ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล อื่นๆ เป็นต้น

ช่วงเวลาทำการของงานนิติกรณ์คือ 14.00-16.00 น. ค่าธรรมเนียมประมาณ 60 ดีแรมห์ต่อ 1 เอกสาร

ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1-2 วันทำการ

 

การพิมพ์ลายนิ้วมือ

บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองความประพฤติ

เพื่อเป็นเอกสารประกอบในกรณีขอวีซ่า กรณีทำงานในต่างประเทศ กรณีศึกษาต่อ กรณีขอมีถิ่นที่อยู่ กรณีสมรส เป็นต้น

ผู้ร้องจะเข้ามาเก็บลายนิ้วมือด้วยตนเองที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารหลักในการทำเอกสารการพิมพ์ลายนิ้วมือ

กรณีคนไทย

1.คำร้องนิติกรณ์ (สามารถกรอกใบคำร้องได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)

2.หนังสือเดินทาง

3.ใบแสดงการมีถิ่นพำนักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Residence Visa)

4.บัตรประจำตัวประชาชน

5.สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด

6.รูปถ่ายพื้นขาว 2 รูป

7.เอกสารแสดงเหตุผลที่ต้องใช้หนังสือรับรองความประพฤติ

กรณีต่างชาติ

1.คำร้องนิติกรณ์ (สามารถกรอกใบคำร้องได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)

2.หนังสือเดินทาง

3.ใบแสดงการมีถิ่นพำนักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Residence Visa)

4.สำเนาหนังสือใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (หากมี)

5.เอกสารหรือหนังสือแสดงตนว่ากำลังทำงาน หรือเคยทำงาน หรือเคยพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

6.สำเนาหน้าวีซ่าไทยและประทับล่าสุดจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม)

7.รูปถ่ายพื้นขาว 2 รูป

8.เอกสารแสดงเหตุผลที่ต้องใช้หนังสือรับรองความประพฤติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

เว็บไซต์ http://www.pcscenter.sb.police.go.th

อีเมล์ [email protected]

ช่วงเวลาทำการของงานนิติกรณ์คือ 14.00-16.00 น. ค่าธรรมเนียมประมาณ 60 ดีแรมห์ต่อ 1 เอกสาร

ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1-2 วันทำการ 

 

งานรับรองเอกสาร

A-การรับรองเอกสารที่เป็นภาษาไทยหรือเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษทุกชนิด ที่ออกจากประเทศไทย

และต้องการนำมาใช้ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้ร้องจะต้องนำเอกสารนั้น ไปรับรองเอกสารจาก กรมการกงสุลใหญ่ กระทรวงการต่างประเทศ

ก่อนที่จะนำมาประตรายัง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

B-การรับรองเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษทุกชนิด ที่ออกจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อที่จะนำมาใช้ในประเทศไทย ผู้ร้องจะต้องนำเอกสารนั้น

ไปรับรองเอกสารจาก Ministry of Foreign Affairs – Dubai/Sharjah ก่อนที่จะนำมาประตรายัง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารหลักในการรับรองเอกสาร

1.คำร้องนิติกรณ์ (สามารถกรอกใบคำร้องได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)

2.หนังสือเดินทาง

3.ใบแสดงการมีถิ่นพำนักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Residence Visa)

4.บัตรประจำตัวประชาชน

5.เอกสารที่ต้องการรับรองฉบับจริง โดยจะต้องผ่าน

การรับรองจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ไม่เกินกว่า 3 เดือน

การรับรองจาก Ministry of Foreign Affairs – Dubai/Sharjah ไม่เกินกว่า 3 เดือน

ช่วงเวลาทำการของงานนิติกรณ์คือ 14.00-16.00 น. ค่าธรรมเนียมประมาณ 60 ดีแรมห์ต่อ 1 เอกสาร

ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1-2 วันทำการ

 

การรับรองการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

สามารถยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร และขอรับรองในหนังสือรับรองการศึกษาฉบับแปล ได้ที่

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารหลักในการทำหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

1.คำร้องนิติกรณ์ (สามารถกรอกใบคำร้องได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)

2.แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

3.หนังสือเดินทาง

4.ใบแสดงการมีถิ่นพำนักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Residence Visa)

5.บัตรประจำตัวประชาชน

6.สำเนาทะเบียนบ้านไทย

7.สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน(แบบ สด. 9)

8.สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบ สด. 35)

9.หนังสือรับรองการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ โดยต้องระบุชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ระยะเวลาศึกษา และวันที่เข้ารับการศึกษา

และวันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาพร้อมฉบับแปลภาษาไทยที่ผู้แปลลงชื่อรับรองการแปลถูกต้อง พร้อมประทับตราจาก สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ แล้ว 1 ฉบับ

ช่วงเวลาทำการของงานนิติกรณ์คือ 14.00-16.00 น. ค่าธรรมเนียมประมาณ 60 ดีแรมห์ต่อ 1 เอกสาร ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1-2 วันทำการ