บัตรประจำตัวประชาชน

บัตรประจำตัวประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2565

| 4,381 view

บัตรประจำตัวประชาชน 

บุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอาศัยหรือทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 • บัตรเดิมหมดอายุ
 • บัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย
 • บัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ
 • มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
 • มีการเปลี่ยนที่อยู่

เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน

 1. แบบคำร้องขอทำบัตรประชาชนไทย
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย (บัตรเดิม)
 3. หนังสือเดินทางไทย
 4. ใบแสดงการมีถิ่นพำนักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Residence Visa) / บัตรประจำตัวเอมิเรตส์ (Emirates ID)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านไทย
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและใบเปลี่ยนนามสกุล (หากมี)

การยื่นเอกสาร

สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดรับคำร้องสำหรับการทำบัตรประจำตัวประชาชน ในวันทำการ (จันทร์ - ศุกร์) เวลา 14.00 - 16.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ

ค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีบัตรหมดอายุ – ไม่เสียค่าธรรมเนียม

กรณีบัตรสูญหายหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตร - มีค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 15 ดีแรห์ม

การรับบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ร้องสามารถรับบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ได้ในวันเดียวกัน

คลิ๊ก >> เพื่อทำการนัดหมาย (สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนพื้นที่เฉพาะผู้จองคิวออนไลน์ก่อนมารับบริการเท่านั้น)

ข้อควรทราบ

 1. ผู้ร้องต้องมาติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากจะต้องมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ เช่น การถ่ายรูปและการจัดเก็บลายนิ้วมือ
 2. ผู้ร้องควรแต่งกายสุภาพสำหรับทำบัตรประจำตัวประชาชน
 3. ข้อมูลในบัตรประชาชนจะเป็นไปตามข้อมูลที่ปรากฏตามทะเบียนราษฎรของไทย กรณีที่ผู้ร้องมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลในบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ ตามการสมรสหรือการหย่า ผู้ร้องจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎรของผู้ร้องให้เสร็จสิ้นจากประเทศไทย โดยจะต้องนำใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ จึงจะสามารถมาดำเนินการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ
 4. การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกต้องทำที่ประเทศไทยเท่านั้น เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือและรูปถ่ายที่อำเภอหรือเขตที่ตนมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน
 5. ผู้ร้องที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง จะไม่สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้

 

*** กรุณาเตรียมเอกสารสำคัญให้ครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำร้อง หากผู้ยื่นคำร้องยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ***