ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

15 พ.ย. 2564

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2565 งบลงทุน และงบดำเนินงาน

5 ก.ย. 2564

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2565 การจัดจ้างเหมาบริการ-จากเงินนอกงบประมาณ คชจ.13%