เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2566

เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 มี.ค. 2566

| 480 view
ประกาศ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร (รายละเอียดดังแนบ)
ที่เลือกตั้ง ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ วันเสาร์ที่ ๒๙ และวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น
สถานกงสุลใหญ่ฯ จะมีประกาศแจ้งข้อมูลวิธีการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรต่อไป
 
 
ประกาศเลือกตั้ง_2566