เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 23 ต.ค. 2563

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้ดำเนินการจัดส่งคนไทยที่ได้รับความยากลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) กลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษเป็นครั้งที่ 17 จำนวน 248 คน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384 โดยมีนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดูไบ ทั้งนี้ คนไทยทั้งหมดที่เดินทางกลับไทยในครั้งนี้ ได้ตรวจโควิด-19 แบบ PCR Test (Nasal Swab Test) และผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 (negative) และได้รับการตรวจสุขภาพว่าแข็งแรงพอที่สามารถเดินทางได้ (fit to fly) รวมการดำเนินการทั้งหมด 17 ครั้ง สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำคนไทยกลับประเทศไปแล้ว 2,830 คน ทั้งนี้ ในวันที่ 22 ต.ค. 2563 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญนายแพทย์สุนิล ปาวา มาให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรอง Fit to Fly ให้แก่คนไทยที่เดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษวันที่ 23 ต.ค. 2563 ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ และได้จัดเตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื่มเพื่อบริการคนไทยที่เดินทางมาตรวจสุขภาพ นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้มอบ "ถุงกลับบ้าน" เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คนไทยที่เดินทางมารับเอกสารรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยด้วย สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งยูเออีและไทย รวมถึงกลุ่มชุมชนคนไทยในยูเออี ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจและให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดีมาโดยตลอดในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ยังตกค้างในยูเออีที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินการในครั้งนี้และครั้งที่ผ่าน ๆ มาของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพของคนไทยในยูเออี และจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเต็มที่ต่อไป #ช่วยเหลือด้วยหัวใจเพื่อคนไทยในยูเออี #น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

25 ต.ค. 63

รูปภาพประกอบ