เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้ดำเนินการจัดส่งคนไทยในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ที่ได้รับความยากลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับประเทศไทยเป็นครั้งที่ 6 จำนวน 290 คน โดยมีนายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดูไบ ทั้งนี้ คนไทยทั้งหมดที่เดินทางกลับไทยในครั้งนี้ ได้ตรวจโควิด-19 แบบ PCR Test (Nasal Swab Test) และผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 (negative) ทุกราย รวมการดำเนินการทั้งหมด 6 ครั้ง สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำคนไทยกลับประเทศไปแล้ว 894 คน และยังคงประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนไทยที่ได้รับผลกระทบที่ยังตกค้างอยู่ในยูเออีได้เดินทางกลับไทยต่อไป ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานทั้งที่ไทยและยูเออีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เดินทางทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเตรียมตัวเดินทางในครั้งนี้เป็นอย่างดี และกลุ่มชุมชนไทยในยูเออีทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือคนไทยที่ยังตกค้างในยูเออีที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี #ช่วยเหลือด้วยหัวใจเพื่อคนไทยในยูเออี #น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน On 1 June 2020, the Royal Thai Embassy in Abu Dhabi and The Consulate General in Dubai repatriated the 6th batch of 290 nationals in the UAE affected by COVID-19 back to Thailand, bringing 894 Thai nationals in total back home. All of the passengers have been tested a PCR COVID-19 (Nasal Swab Test) by the medical institutions in the UAE with negative results for COVID-19. In this regards, the Royal Thai Embassy and the Royal Thai Consulate-General would like to extend our sincere appreciation to all for the help and support, including from our Thai community in the UAE as well as all authorities concerned that generously help those facing hardship in unity and solidarity. The Royal Thai Embassy and the Royal Thai Consulate-General reiterate our commitment to maintain all Thai nationals in UAE's well-being during this unprecedented, difficult time. We will continue to put forth our best and sincere effort to help those stranded in UAE and in need of returning to Thailand.

02 ก.ย. 63

รูปภาพประกอบ